เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าวางระบบพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 92 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าวางระบบพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 92 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**********************************

              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

              ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ

             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ 3110101@dla.go.th หรือ ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยเทศบาลนครสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562