เรื่อง ขอจัดส่งประกาศราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนรอบวงเวียนหอนาฬิกาท้ายบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)