เรื่อง การปรับลดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
เรื่อง การปรับลดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

*************************

สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ระยะเวลา 2 เดือน)

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะกลับมาใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้ คือ

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน

2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563