เรื่อง ขอจัดส่งประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 2562)