เรื่อง ขอจัดส่งประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 81 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)