เรื่อง ขอจัดส่งประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือ ชุดกิจกรรม 999 รายการในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง แบบ Active learning สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวสารเทศบาลนครสมุทรปราการ