เรื่อง ขอจัดส่งประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)