เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559