เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสื่อหนังสือ ชุดกิจกรรม 999 รายการในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง แบบ Active learning สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2-5 สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)