เรื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)