เรื่อง เอกชนกวาด เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563