เรื่อง ขอจัดส่งประกาศประกวดราคาซื้อสื่อ หนังสือ ชุดกิจกรรม 999 รายการในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง แบบ Active learning สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)