เรื่อง ขอจัดส่งประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมอุปกรณ์และระบบติดตั้งสำหรับโรงเรียนเทศบาล 2-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)