เรื่อง ขอจัดส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ