เรื่อง ขอจัดส่งประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนกวาด เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)