เรื่อง การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563