เรื่อง ขอจัดส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อสื่อ หนังสือ ชุดกิจกรรม 999 รายการในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง แบบ Active Learning สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2-5 สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)