เรื่อง ขอจัดส่งประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)