เรื่อง ขอจัดส่งประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 - มิถุนายน พ.ศ. 2563)