เรื่อง ขอจัดส่งประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)