เรื่อง ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)