เรื่อง ขอจัดส่งประกาศราคาซื้อของใช้จำเป็นสำหรับกิจกรรมของ 31 ชุมชน ตำบลปากน้ำ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ)