เรื่อง ขอส่งประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนบางฆ้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)