เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2563
              เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ ผู้เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร ตึกแถว หรือห้องชุดหรือเช่าที่ดินของรัฐทำกิจการถึงแม้ไม่ได้เป็นเจ้าของ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ได้ที่ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ

              พร้อมชำระภาษี ถ้ายังไม่ได้รับจดหมาย สามารถนำบัตรประชาชนมาติดต่อขอชำระค่าภาษีได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 16 กันยายน 2563

               สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-382-6140 ต่อ 153 – 154