เรื่อง ขอจัดส่งประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)