การปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวโหลด
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวโหลด
มาตรฐานการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ดาวโหลด
มาตรฐานการปฏิบัติงานทะเบียน ดาวโหลด
มาตรฐานปฏิบัติงานสำนักการช่าง ดาวโหลด