แผนการดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปีดาวโหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนดาวโหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีดาวโหลด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561ดาวโหลด


แผนงานประจำปี 2563

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563ดาวโหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (พ.ศ.2563)ดาวโหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการดาวโหลด