การให้บริการ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวโหลด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1ดาวโหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2ดาวโหลด

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2563)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2563)ดาวโหลด
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2563) 1ดาวโหลด
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2563) 2ดาวโหลด
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2563) 3ดาวโหลด
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2563) 4ดาวโหลด
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2563) 5ดาวโหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 (2563 ใช้เกณฑ์เดิม)ดาวโหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2 (2563 ใช้เกณฑ์เดิม)ดาวโหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 (2563 ใช้เกณฑ์เดิม)ดาวโหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล4 (2562-2563)ดาวโหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (พ.ศ.2562) 1ดาวโหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (พ.ศ.2562) 2ดาวโหลด