การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีดาวโหลด
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุดาวโหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ไตรมาส1)ดาวโหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ไตรมาส2)ดาวโหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ไตรมาส3)ดาวโหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ไตรมาส4)ดาวโหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณดาวโหลด