การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีดาวโหลด
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุดาวโหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ไตรมาส1)ดาวโหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ไตรมาส2)ดาวโหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ไตรมาส3)ดาวโหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ไตรมาส4)ดาวโหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณดาวโหลด

รายงานประจำปี พ.ศ.2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมดาวโหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวโหลด
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ 2562)ดาวโหลด
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (ปีงบประมาณ 2562)ดาวโหลด

ข่าวสารเทศบาลนครสมุทรปราการ