ผลการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

สถานะการคลังเทศบาลนครสมุทรปราการ
ผลการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการในปีที่ผ่านมา
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการในปีที่ผ่านมา

สถานะการคลังเทศบาลนครสมุทรปราการ
ผลการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการในปีที่ผ่านมา (แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ปี 2554)สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการในปีที่ผ่านมา


ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

      ผลการพัฒนาที่ผ่านมา แม้ว่าจะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เทศบาลนครสมุทรปราการเป็นอย่างมาก ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ในการดำรงชีวิตมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และการศึกษามากขึ้น หากประเมินผลการพัฒนาในมิติแห่งความสมดุล ความพอดี และการมีภูมิคุ้มกัน เพื่อมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าการเติบโตของท้องถิ่นอยู่บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเปลือง ขาดความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ ดังนี้

      1. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ - การขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเร่งขยายตัวในเชิงปริมาณเป็นหลัก ทั้งเรื่อง กองทุนหมู่บ้าน SML อุดหนุนชุมชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่าการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจด้านการพึ่งตนเอง
      2. สถานการณ์ด้านสังคม - เทศบาลนครสมุทรปราการได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีถึงระดับมัธยมศึกษา แต่คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมที่เป็นผลจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติ ทั้งทางสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมที่ดีงามบางอย่างกำลังเลือนหาย และระบบคุณค่าที่ดีงามในอดีตเริ่มเสื่อมถอย พฤติกรรม การดำรงชีวิตและปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไป โดยกระแสวัตถุนิยมเข้าสู่ชุมชนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทำให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรม ให้มีคุณภาพ และจริยธรรมลดน้อยลง
      3. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง และประชากรที่นับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ทั้งประชากรที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ และประชากรแฝง ได้สร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติให้เสื่อมโทรมลง มีทั้งการบุกรุกที่สาธารณะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษเพิ่มขึ้น โดยคุณภาพอากาศ และน้ำ อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน ปริมาณของขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายมีมากขึ้นเกินศักยภาพในการกำจัด

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ (SWOT Analysis)
โอกาส (Opportunities) ข้อจำกัด (Threats)
1. ระบบการเมืองเสียงข้างมาก ลดระดับความ ขัดแย้งในการบริหารงาน
2. การนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาช่วยในการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3. เป็นเมืองที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถ รองรับการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นโอกาสที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตาม ศักยภาพของท้องถิ่นเอง
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่า เทียมและทั่วถึง
  1. ไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่ต้องย้ายเข้ามาเป็นประชากรในท้องที่นั้นๆ ทำให้เกิดประชากรแฝงจำนวนมาก มีผลต่อการ จัดสรรเงินอุดหนุน เนื่องจากเงินอุดหนุนจะคิด จากจำนวนประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้านท้องถิ่น นั้นๆ
2. ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อการ พัฒนาท้องถิ่น
3. กระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นเกิดการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
4. เป็นองค์กรที่ต้องรองรับภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่มีงบประมาณจำกัด
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ระบบการเมืองเสียงข้างมาก ลดระดับความ ขัดแย้งในการบริหารงาน
2. การนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาช่วยในการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3. เป็นเมืองที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถ รองรับการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นโอกาสที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตาม ศักยภาพของท้องถิ่นเอง
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่า เทียมและทั่วถึง
 1. ไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่ต้องย้ายเข้ามาเป็นประชากรในท้องที่นั้นๆ ทำให้เกิดประชากรแฝงจำนวนมาก มีผลต่อการ จัดสรรเงินอุดหนุน เนื่องจากเงินอุดหนุนจะคิด จากจำนวนประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้านท้องถิ่น นั้นๆ
2. ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อการ พัฒนาท้องถิ่น
3. กระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นเกิดการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
4. เป็นองค์กรที่ต้องรองรับภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่มีงบประมาณจำกัด


ผลการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการในปีที่ผ่านมา (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554- 2556)
สาขาการพัฒนาจำนวนโครงการ
ในแผนฯ 54
(โครงการ)
จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการจริง
(โครงการ)
ร้อยละ
(%)
จำนวนงบประมาณ
ในแผนฯ 54
(ล้านบาท)
จำนวนงบประมาณ
ที่จ่ายจริง
(ล้านบาท)
ร้อยละ (%)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 28 10 35.7162.18 5.69 9.15
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
351645.7171.3048.6168.18
3. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6233.33311.9755.1817.69
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
7--31.19--
5. ด้านการเมืองและการบริหาร271140.74117.8313.7411.66
รวม1033937.86594.47123.2220.73


      1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 28 โครงการ งบประมาณตามแผน 62.18 ล้านบาท ดำเนินการจริง 10 โครงการ งบประมาณจ่ายจริง 5.69 ล้านบาท
      2) การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีโครงการทั้งหมด 35 โครงการ งบประมาณตามแผน 71.30 ล้านบาท ดำเนินการจริง 16 โครงการ งบประมาณจ่ายจริง 48.61 ล้านบาท
      3) การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด 6 โครงการ งบประมาณตามแผน 311.97 ล้านบาท ดำเนินการจริง 2 โครงการ งบประมาณจ่ายจริง 55.18 ล้านบาท
      4) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง มีโครงการทั้งหมด 7 โครงการ งบประมาณตามแผน 31.19 ล้านบาท ดำเนินการจริง - โครงการ งบประมาณจ่ายจริง - ล้านบาท
      5) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ งบประมาณตามแผน 117.83 ล้านบาท ดำเนินการจริง 11 โครงการ งบประมาณจ่ายจริง 13.74 ล้านบาท แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 -2556) มีโครงการทั้งหมด 103 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.86 ของโครงการทั้งหมด