โครงสร้างงานบริหาร


สำนักปลัดเทศบาล 1 . ฝ่ายอำนวยการ
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานควบคุมเทศพาณิชย์
2. ฝ่ายปกครอง
  - งานทะเบียนราษฎรและ บัตรประชาชน
  - งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
  - งานรักษาความสงบ
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  - งานธุรการ
  - งานเลขานุการ
4. ศูนย์อำนวยการ พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะ ยาเสพย์ติด
กองวิชาการและแผนงาน 1. ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ
  - งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน
  - งานจัดทำงบประมาณ
  - งานวิจัยและ ประเมินผล
2. ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ
  - งานบริการและเผยแพร่ วิชาการ
  - งานบริการข้อมูลและ ข่าวสารท้องถิ่น
  - งานเทคโนโลยี สารสนเทศ
3. ฝ่ายนิติการ
  - งานรับเรื่องราว ร้องทุกข์/ดำเนินการ ทางวินัย
  - งานตราเทศบัญญัติที่ มิใช่เรื่องงบประมาณ ประจำปี
  - งานนิติกรรมสัญญา
  - งานดำเนินคดีและ บังคับคดี
4. ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป
  - งานธุรการ, งานสารบรรณ
สำนักการคลัง 1. ส่วนบริหารงานคลัง
  1.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี
  - งานการเงินและบัญชี
  - งานสถิติการคลัง
  1.2 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
  - งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. ส่วนพัฒนารายได้
  2.1 ฝ่ายพัฒนารายได้
  - งานผลประโยชน์
  - งานพัฒนารายได้
  - งานเร่งรัดรายได้
  2.2 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  - งานแผนที่ภาษี
  - งานทะเบียนทรัพย์สิน
  - งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  - งานธุรการ
  - งานระเบียบงานคลัง
สำนักการช่าง 1. ฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง
  - งานวิศวกรรม
  - งานสถาปัตยกรรม
  - งานผังเมือง
2. ฝ่ายการโยธา
  -งานสาธารณูปโภค
  -งานสวนสาธารณะ
  - งานศูนย์เครื่อง จักรกล
  - งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ
3. ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล
  - งานจัดทำขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
  - งานควบคุมและ ตรวจสอบบำบัด น้ำเสีย
4. ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป
  - งานธุรการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
1. ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข
  - งานสุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม
  - งานวางแผนสาธารณสุข
  - งานรักษาความสะอาด
2. ฝ่ายบริการงาน สาธารณสุข
  - งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  - งานส่งเสริมสุขภาพ
  - งานสัตวแพทย์
  - งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ
  - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
  - งานทันตสาธารณสุข
3. งานธุรการ
4. งานการเงินและบัญชี
5. กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครสมุทรปราการ (สปสช.)
กองการศึกษา 1. ฝ่ายแผนงานและ โครงการ
  - งานแผนงานและโครงการ
  - งานระบบสารสนเทศ
  - งานงบประมาณ
2. ฝ่ายบริหารการศึกษา
  - งานการเจ้าหน้าที่และ ทะเบียนประวัติ
  - งานโรงเรียนและการศึกษา ปฐมวัย
  - งานกิจการนักเรียน
  - งานส่งเสริมคุณภาพและ มาตรฐานหลักสูตร
  - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางการศึกษา
3. ฝ่ายส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
  - งานการศึกษานอกระบบและ ตามอัธยาศัย
  - งานห้องสมุด/พิพิธภัณฑ์และ เครือข่ายทางการศึกษา
  - งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน กีฬา นันทนาการและกิจการ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
4. โรงเรียน
5. งานธุรการ
6. หน่วยศึกษานิเทศก์
กองสวัสดิการสังคม 1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  - งานพัฒนาชุมชน
2. ฝ่ายสังคม สงเคราะห์
  - งานสังคมสงเคราะห์
  - งานสวัสดิการเด็ก และเยาวชน
  - งานกิจการสตรีและ คนชรา
3. ฝ่ายส่งเสริมและ สวัสดิการสังคม
  - งานส่งเสริมและ สวัสดิการสังคม 4. งานธุรการ

อัตรากำลัง
1. บุคลากร
  1.1 พนักงานเทศบาล จำนวน 93 คน
  1.2 พนักงานครูเทศบาล จำนวน 169 คน
  1.3 ลูกจ้างประจำ จำนวน 37 คน
  1.4 พนักงานจ้าง จำนวน 238 คน
     รวม จำนวน 537 คน