วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์เทศบาลนครสมุทรปราการ
“ นครสมุทรปราการ เมืองสะอาด น่าอยู่ สวยงามปลอดภัย ”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณประโยชน์
1.2 พัฒนาบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่าง
1.3 พัฒนาระบบจราจร
1.4 วาง / ปรับปรุงผังเมืองรวม
 2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา
 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
2.1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2.2 ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการและสังคม
2.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
2.4 จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงสวนสาธารณะ
2.5 ป้องกัน รักษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมถึง การป้องกันโรคระบาดต่างๆ และแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.6 ปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานแห่ง ความเป็นไทย
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม
3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 บำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย
3.3 เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.5 เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ คุณค่าความหลากหลาย
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม
   การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน / สังคม
4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน
  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5.1 ส่งเสริมการวางแผน การลงทุนและพาณิชยกรรม
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น
6.3 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล
6.4 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาล
6.5 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น
6.6 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ ปฏิบัติงาน
6.7 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
6.8 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
6.9 ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย


กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา
 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณะประโยชน์
2. พัฒนาบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่าง
3. พัฒนาระบบประปา
4. พัฒนาระบบจราจร
5. วาง / ปรับปรุงผังเมืองรวม
 2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการและสังคม
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
4. จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงสวนสาธารณะ
5. ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ และการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ปลูกฝังจิตสำนึกในด้าน คุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานแห่ง ความเป็นไทย
7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นศูนย์กลาง ทางด้าน “ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ของประเทศ”
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
2. บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง การบำบัดน้ำเสีย
3. เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
6. การพัฒนา ฟื้นฟู ป้องกันพื้นที่บริเวณแนวชายฝั่งทะเล
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
  การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
1. ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน / สังคม
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
 และการท่องเที่ยว
1. ส่งเสริมการวางแผน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2. พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นศูนย์กลาง ธุรกิจเชื่อมโยงทั่วประเทศและทั่วโลก
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น
3. ปรับปรุงและพัฒนารายได้
4. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
5. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น
6. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
7. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
8. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
9. ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10. ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดสมุทรปราการเป็น “ห้องรับแขกของประเทศไทย” (GUEST ROOM OF THAILAND)


การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

   จังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรปราการ “เป็นเมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่“ และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

   1. เสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ
   2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้าน Logistics
   4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
   5. การรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   เทศบาลนครสมุทรปราการจึงได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวางแผนพัฒนา ดังนี้


ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการแนวคิดในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลนครสมุทรปราการ
แนวทางการพัฒนา
 1. เสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
- เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริม สร้างเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต- ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ แก่ประชาชน
- ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการ สังคม
- ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
- จัดให้มีสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ รวมถึงสวนสาธารณะ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดการด้าน Logistics - มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าด้าน เกษตรและอุตสาหกรรมที่อยู่ ในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ
- ให้การส่งเสริมและสนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรด้าน Logistics
- ส่งเสริมการวางแผน การ ลงทุน และการพาณิชยกรรม
- พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
- ปรับปรุงระบบข้อมูล สารสนเทศของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว- มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว - การรักษาสภาพลำคลอง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
- ส่งเสริมวัดในเขตเทศบาล นครสมุทรปราการให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
5. การรักษาดุลยภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น อย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน - สร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
- บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ บำบัดน้ำเสีย
- เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติและ คุณค่าความหลากหลายทาง ชีวภาพ