วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์เทศบาลนครสมุทรปราการ
“ นครสมุทรปราการ เมืองสะอาด น่าอยู่ สวยงามปลอดภัย ”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ เทศบาลนครสมุทรปราการ
แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส
แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชนยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารสังคม และความมั่นคง